Úvod   >  Súťaž

Vyhrajte s InService skvelé darčeky

Spoločnosť InService s.r.o. je organizátorom súťaže "Vyhrajte s InService skvelé darčeky". Stáť sa účastníkom tejto súťaže je veľmi jednoduché a stačí vykonať iba 3 jednoduché kroky.
Zaregistrovat se
Zaregistrovať sa  podľa dopredu vyplneného vzoru. Bude Vám pridelené prihlasovacie meno a heslo, ktoré použijete za každým, keď sa budete chcieť zúčastniť sa súťaže.
Přihlásit se
Prihlásiť sa prideleným menom a heslom, čím sa Vám sprístupní stránka pre vloženie čísla servisného protokolu a teda aj pre samotnú účasť v súťaži.
Zaregistrovat číslo servisního protokolu
Zaregistrovať číslo servisného protokolu o vykonanej servisnej prehliadke alebo servisnom zásahu na obchodnej jednotke. Každý servisný protokol musí byť zaregistrovaný v mesiaci, v ktorom bol vystavený, a môže byť zaregistrovaný iba 1x.

Každý servisný protokol musí byť zaregistrovaný v mesiaci, v ktorom bol vystavený, a môže byť zaregistrovaný iba 1x.

Číslo servisného protokolu je uvedený v ľavom hornom rohu a jedná sa o päťmiestny numerický kód. Žrebovanie prebieha vždy 1x mesačne a každý mesiac môžete vyhrať 3 hodnotné ceny ako napr.:

  • poukaz na masáž
  • poukaz na večeru do reštaurácie pre dvoch
  • poukaz na kozmetické ošetrenie pleti a ďalšie zaujímavé ceny

Navyše 1x ročne prebieha veľké zlosovanie všetkých servisných protokolov v danom roku a hlavnou cenou tohto žrebovania je týždenný zájazd do Egypta pre 2 osoby.
Žrebovanie prebieha automatický na webových stránkach vždy každý 16. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mená výhercov sa objaví na webových stránkach do 3 dní od termínu žrebovania.

Všeobecné podmienky súťaže

1. Organizátor súťaže a technické zabezpečenie

InService s.r.o., Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6, IČO 28407407, DIČ CZ28407407 www. inservice.cz

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 01.03.2010 do odvolania na celom území Českej republiky.

3. Spôsob vyhlásenia súťaže

Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom letákov pri servisných návštevách, distribuovaných priamo servisnými technikmi a ďalej na internetovej stránke spoločnosti INSERVICE s.r.o. (www.inservice.cz).

4. Výhry v súťaži

Jednotlivé výhry a ich počet je presne určené na www. inservice.cz, v odkaze SÚŤAŽ

5. Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
a) Sú občanmi Českej republiky alebo z niektorých členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie
b) Nezúčastnili sa pri definovaní predmetu súťaže ani pri jej vypísaní;
c) Nie sú členovia rady alebo náhradníkmi poroty, sekretárom poroty, preskušovateľom súťažných návrhov alebo pozvanými odborníkmi poroty tejto súťaže;
d) Nie sú manželmi, príbuznými, trvalými projektovými partnermi, bezprostrednými nadriadenými alebo spolupracovníkmi, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní predmetu súťaže a vypísaní tejto súťaže. Nie sú členovia rady alebo náhradníkmi poroty, sekretárkou poroty, preskušovateľom súťažných návrhov alebo pozvanými znalcami poroty tejto súťaže, ak títo budú uvedené v súťažných podmienkach. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na členov zastupiteľských a správnych orgánov.

6. Riešenie rozporov, zmeny pravidiel

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodov skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu nákladov vynaložených v súťaži.
Prevádzkovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou. Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť za nesprávne odovzdanie výhry v dôsledku zneužitia kontaktnej e-mailovej alebo poštovej adresy účastníka súťaže treťou osobou.

7. Ochrana osobných údajov

Užívateľ, ktorý poskytnuté osobné údaje za účelom účasti v súťaži, si berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ tieto údaje bude zhromažďovať a spracovávať.
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena